در خلاصه داستان فیلم سه تفنگدار: ملیدی the three musketeers milady اینگونه آمده است که پس از اینکه کنستانس ربوده می شود، دارتانیان و دوستانش مجبور می شوند برای نجات جان او با ملیدی متحد شوند، اما